DOC [Bukareszt Kurz i krew Małgorzata Rejmer] turkish literature

Summary Bukareszt Kurz i krew

Zieci i staruszek włóczących się w pobliżu niezliczonych kwiaciarni które prowadzą matki tych dzieci i córki tych staruszek Wszędzie psy jak czarne i szare tobołki porzucone przez kogoś kto bardzo się spieszył?. 35 gwiazdkiNie bardzo wiem co z t ksi ka pocz Z jednej strony podoba a mi si z drugiej by a do chaotyczna tematycznie i nier wna stylistycznie Wydaje mi si e autorka napisa a wiele tekst w o Rumunii a potem wrzuci a je do jednego worka i nazwa a Bukareszt Kurz i krew co wcale wed ug mnie ca o ci na dobre nie wysz o Dlatego na zmian by am zafascynowana barwnym j zykiem Rejmer i rzeczywisto ci kt r opisywa a i znudzona niekt re rozdzia y nijak mi nie pasowa y do reszty a po sko czeniu lektury a owa am po prostu e nie by o bardziej sp jnie i przemy lanie Bo ni to ksi ka o Bukareszcie ni to o Rumunii w og le Ni to reporta o wsp czesno ci ni to lekcja historii A stron 270 o wiele za ma o ebym nie odczu a niedosytu wszystkiego Szkoda Jest dobrze a mog o by wspaniale

characters ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Małgorzata Rejmer

Bukareszt Kurz i krew

„Bukareszt jest jak wrzątek albo kipiel wzburzony i zmętniały Atrybuty miasta czarne kłęby przewodów na słupach jak gniazda porzucone przez ptaki atmosfera rozkopania i prowizorki obok bankietów w sklepowych witryn. Pierwszy raz w yciu podczas czytania ksi ki zbiera o mi si na wymioty Pierwszy raz reporterowi uda o si dotrze s owami do moich wn trzno ci zabe ta nimi i pozostawi nieprzyjemne uczucie od kt rego zwykle uwalnia wizyta na kl czkach w toalecie Och Rejmer Bukareszt Kurz i krew to nie jest nowa ksi ka Ukaza a si we wrze niu 2013 roku i od tego czasu napisano o niej bardzo wiele dobrego Si gn em po ksi k Ma gorzaty Rejmer eby sprawdzi czy to czym wszyscy si zachwycaj jest naprawd zachwytu warte Okaza o si e Bukareszt jest jeszcze lepszy ni si mo na by o spodziewa Rejmer jest poetk reporta u Pisze jak Stasiuk ale lepiej Stasiuka prawie w og le nie da si czyta Ksi ki Stasiuka kupuje si stawia na p ce i szpanuje przed znajomymi e si ma takiego autora w kolekcji ale si ich nie czyta bo Stasiuk jest jak Herbert pisze pi knie ale rozumie go jedynie siedem os b w Polsce Rejmer natomiast osi gn a to do czego zmierzaj wszyscy arty ci idealnie czy sacrum z profanum sztuk z u ytkowo ci poezj z dziennikarskim warsztatem Z przyjemno ci ksi k b dzie czyta zar wno krytyk literatury pi knej jak i amator kt ry codziennie ogranicza si do czytania wynik w meczu Legia G rnik 20Ta m oda reporterka potrafi a zainteresowa mnie krajem kt ry do tej pory nie kojarzy mi si z niczym By niekszta tn plam na mapie Europy zasiedlonym przez nijakich ludzi o ciemnych oczach i czarnych w osach Rz d Rumunii powinien da pani Rejmer jaki medal albo chocia dyplomI jeszcze ten format ksi ki idealny Jakby kre lony przez Leonarda Da Vinci Ale tu s owa uznania nale si wydawnictwu Trzymajcie si takich format w inne s niewygodne innych nie da si czyta w zat oczonym tramwajuNa koniec powt rz jeszcze raz Rejmer jest wietna Szczygle Tochmanie Jagielski dr yjcie przez t pani

Małgorzata Rejmer ↠ 5 Read

Ach przeszywający zapach lip i rozgniecionych winogron Elegancja architektury z zamierzchłego świata Stukot rozchybotanych tramwajów klaksony rozwścieczonych taksówek na sekundę przed stłuczką Zaśpiew cygańskich d. Bukareszt Kurz i krew nie jest czysto reportersk ksi k o stolicy Rumunii Jest to raczej zbi r esej w kt rych bohaterem jest to ciekawe miasto Z jednej strony chcia abym wi cej fakt w z drugiej jednak Ma gorzata Rejmer pisze tak pi knie e nie ma co narzeka O bardziej szczeg owych faktach historycznych mo na poczyta inne ksi ki Warto


10 thoughts on “Bukareszt Kurz i krew

 1. says:

  Bucharest Dust and Blood the exciting portrait of the city and its residents is the outcome of two years of travelling to Romania the testimony

 2. says:

  Pierwszy raz w życiu podczas czytania książki zbierało mi się na wymioty Pierwszy raz reporterowi udało się dotrzeć słowami do moich wnętrzności zabełtać nimi i pozostawić nieprzyjemne uczucie od którego zwykle uwalnia wizyta na klęczkach w toalecie Och Rejmer“Bukareszt Kurz i krew” to nie jest nowa książka Ukazała s

 3. says:

  Czytając tę książkę żałowałam tylko jednego że nie jest napisana po angielsku bo bardzo chciałabym mó

 4. says:

  Для українського читача книжка буде відкриттям насамперед через нашу необізнаність в румунських справах Найближча історія Румуні

 5. says:

  Bukareszt Kurz i krew nie jest czysto reporterską książką o stolicy Rumunii Jest to raczej zbiór esejów których bohaterem jest to ciekawe miasto Z jednej strony chciałabym więcej faktów z drugiej jednak Małgorzata Rejmer pisze tak pięknie że nie ma co narzekać O bardziej szczegółowych faktach hi

 6. says:

  Słodko gorzki obraz Bukaresztu jak i całej Rumunii

 7. says:

  Польська авторка Малґожата Реймер м’яко і плавно перегортає cторінки найжорстокіших катастроф Румунії знищення народу

 8. says:

  В усіх постоталітарних та посткомуністичних країнах є багато спільного Переважно це спільне полягає в історії останніх 50 років архітектурі соціальному й політичному устрої Н

 9. says:

  35 gwiazdkiNie bardzo wiem co z tą książka począć Z jednej strony podobała mi się z drugiej była dość chaotyczna tematycznie i nierówna stylistycznie Wydaje mi się że autorka napisała wiele tekstów o Rumunii a potem wrzuciła je do jednego worka i nazwała Bukareszt Kurz i krew co wcale według mnie całości na dobre nie wyszło Dlatego na zmianę byłam zafascynowana barwnym językiem Rejmer i

 10. says:

  Magnífico de principio a fin una visión amplia no solo de Bucarest su historia su configuración urbana siempre cambiante a merced de terremotos y caprichos de tiranos sino de la «rumanidad» Mención especial merecen los capítulos dedicados al decreto de 1966 ue prohibió el aborto y la catástrofe social ue supuso la medida el de la construcción de la Casa del Pueblo y el de los perros callejeros