[Stanisław Lem] download Obłok Magellana epub – Book, Kindle eBook or TXT


summary Obłok Magellana

Obłok Magellana

Nktu widzenia polityki nie tak wiele można mu dziś zarzucić Jeśli darujemy mu obowiązkowy dydaktyzm pozostanie dziś jeszcze lekturą budzącą żywe zainte. Read a Czech translation I expected a lot from Lem as I have read Eden and Solaris and knew him to be a great author a master of thrill and imagination But this book disappointed me it was an unlucky mixture of long and boring reminiscences not too complex philosophical ideas and the main action taking place at the end of the book I understand that the main focus was supposed to be on the process of the gradual adaptation of human beings to isolation in space and that communication with other forms of life were secondary to the purpose of exploring the potential of human interaction but still this was not done in a way that would take the reader in all the way Also I didn t appreciate the applause for communism but that is supposedly OK given the time in which Lem wrote his books The only aspect of the book I liked is a very interesting portrayal of Ameta the pilot I loved the way he was portrayed Lila and Alex short story. X-Rated. read Eden and Solaris and knew him to be a great author a master of thrill and imagination But this book disappointed me it was an unlucky mixture of long and boring Burning Attraction reminiscences not too complex philosophical ideas and the main action taking place at the end of the book I understand that the main focus was supposed to be on the process of the gradual adaptation of human beings to isolation in space and that communication with other forms of life were secondary to the purpose of exploring the potential of human interaction but still this was not done in a way that would take the The Numbers Game reader in all the way Also I didn t appreciate the applause for communism but that is supposedly OK given the time in which Lem wrote his books The only aspect of the book I liked is a very interesting portrayal of Ameta the pilot I loved the way he was portrayed

free read ´ eBook or Kindle ePUB õ Stanisław Lem

Obłok Magellana – główne dzieło fantastyki naukowej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych – przez wiele lat nie był przez autora wznawiany choć z pu. Oczywi cie si zestarza o ale ma teraz retrofuturystyczny smaczek Ten socjalizm w kosmosie jako ywo przypomina p niejszego Star Treka Lila and Alex short story. X-Rated. retrofuturystyczny smaczek Ten socjalizm w kosmosie jako ywo przypomina p niejszego Star Treka

Stanisław Lem õ 3 download

Resowanie jako pierwsza tak szczegółowo od strony techniki a też i psychologii członków załogi obmyślana historia kosmicznej eksploracji i przygody Kontak. Rit 3123 Gads Zemes iedz vot ji jau ir apguvu i Saules sist mu un ir nol mu i spert pirmo soli uz zvaigzn m Tiek uzb v ts milz gs zvaig u ku is Gea kura ekip a b s skait ma simtos T maksim lais trums b s 190 000 kms un tuv ko zvaigzni Centaura Proksimu tas sasniegs asto u gadu laik Gr matas galvenais varonis jauns rsts ar piedal s aj eksped cij un ar vi a pal dz bu autors cen as atainot uz n kotnes fona nopietnas soci l s zin tniskas un filozofiskas probl mas kuras p c vi a domam nodarbin s cilv ci m su ras ceturt gadu t ksto a s kum ir vec stila zin tnisk fantastika T da kas padomju laik g ja uz Urr Komunisms ir uzvar jis jau daudzus gadsimtus cilv ki sen atteiku ies no priv t pa uma Indiv di var dar t ko vi i v las atrast pa i savu vietu sav dz v ner p joties par t du s kumu k nauda Sli u nav visp r visi m c s instit tos melnos darbus dara roboti N kotnes sasniegumiem b tu j p rsteidz las t ju ar savu v rienu katram p c v lm m ir pieejams helikopters ja v lies vari aizlidot uz M nesi vai Marsu Gribi piedal ties olimpiskaj s sp l s uzraksti pieteikumu Cilv kiem ikdien pal dz skait ojam s ma nas no kur m da as veic pat desmit miljonus oper ciju sekund un visa inform cija glab jas krist li os Ce uz zvaigzn m ir n kam s t ksto gades liel kais sasniegums un tas nekas ka rezult ti b s tikai p c se padsmit gadiem is pas kums ir t v rts lai veiktu varo darbusRakstnieks t liem piev r as oti maz vi a galvenais varonis ku a rsts vair k nodarbojas ar zin tnes sasniegumu apsprie anu nek ar savu person go dz vi N kotnes cilv kiem j tu izpausmes ac mredzot b s tikai blakus s d ana un rokas tur ana Es te nerun ju par pien kuma apzi u t ir vi u domin jo saj ta Varb t vairs nesp ju identific t netie os autoram m jienus jo par m lest bu tiek run ts daudz bet dar ts nekas Te gan n kas atcer ties ka autors ir tehnokr ts un kibersmdzenes vi am noteikti ir interesant ka ideja nek vec lab m lest ba P r j ku a apkalpe ar ir visnota norm li cilv ki kuri sarun s run tikai par augst m liet m vai par savas profesijas funkciju sabiedr b Labi ka l mumu pie em an visi vi i ir tikpat spont ni k m sdienu audis un p r k uz kibersmadzen m un autom tiem nepa aujas Pareizaj s viet s t liem ir nov rojama sp ja pa uzupur ties lai gl btu biedrus tad vi i tiek saukti par varo iem o gr matu es reiz jau esmu las jis un kauns teikt vi a man ita garlaic ga Autors te nez k d nav ievietojis sev piem to o aspr t bu un piedz vojumus Ar varo u varon ba eit iet visnota v ja liel koties nevajadz ga savu k du labo ana Maiteklis Piem ram iet meteor tu lietus laik labot radiomastu uz astero da un iek pt meteor ta nobeigta pa u autom ta radioakt vaj ener ijas blok G ja labot lai biedri klusuma d nesadom tu griezt ku i apk rt un beig s ku is dab pagriezties idiotisma d Vai ar da ai komandas uzr ko dumpi ar v lmi visiem iziet atkl t kosmos Visus nomierina v sturnieka runa par to ka varo i t nedara Pie vainas ir tas ka autors par visu varu grib pier d t ka komunisms ir vien g ide l n kotnes iek rta un veic nesl ptu t s rekl mu Es esmu las jis daudz lab kus autora darbus kas ar balst s uz materi lismu bet tie ir daudz dz v ki No ironijas ai gr mat vislab kais bija m su n kotnes p cte u nesp ja identific t m su laika periodu Vi i vienm r jauc m sdienas ar visuslaikiem jo tas tak bija tik sen atpaka ka paties b ir vienalga k tie me o i atlanti ir dz voju i Diezgan labi autors ar kritiz m sos m to o v lmi m r t visu p c sava m ra neiedom joties ka citas b tnes var tu b t kardin li at ir gasKopum gr matai lieku 7 no 10 ball m Autors diezgan labu st stu ir p rv rtis par koksnainu komunisma rekl mu kur biedri sit s k traki lai sasniegtu ide lus Gr matas izn k anas laik gan is rom ns noteikti bija pietieko i fut ristisks un gai u n kotni solo s M-am săturat să fiu prost rsts ar piedal s aj eksped cij un ar vi a pal dz bu autors cen as atainot uz n kotnes fona nopietnas soci l s zin tniskas un filozofiskas probl mas kuras p c vi a domam nodarbin s cilv ci m su Love in the Light (Hearts in Darkness, ras ceturt gadu t ksto a s kum ir vec stila zin tnisk fantastika T da kas padomju laik g ja uz Urr Komunisms ir uzvar jis jau daudzus gadsimtus cilv ki sen atteiku ies no priv t pa uma Indiv di var dar t ko vi i v las atrast pa i savu vietu sav dz v ner p joties par t du s kumu k nauda Sli u nav visp The Protestant Temperament roboti N kotnes sasniegumiem b tu j p Some Kind of Wonderful rsteidz las t ju ar savu v Cabin 28 rienu katram p c v lm m ir pieejams helikopters ja v lies vari aizlidot uz M nesi vai Marsu Gribi piedal ties olimpiskaj s sp l s uzraksti pieteikumu Cilv kiem ikdien pal dz skait ojam s ma nas no kur m da as veic pat desmit miljonus oper ciju sekund un visa inform cija glab jas krist li os Ce uz zvaigzn m ir n kam s t ksto gades liel kais sasniegums un tas nekas ka সোনালী দিন যায় rts lai veiktu varo darbusRakstnieks t liem piev Native Son r as oti maz vi a galvenais varonis ku a Vampir Broken Heart (Broken Heart, rsts vair k nodarbojas ar zin tnes sasniegumu apsprie anu nek ar savu person go dz vi N kotnes cilv kiem j tu izpausmes ac mredzot b s tikai blakus s d ana un C++ Primer Plus rokas tur ana Es te nerun ju par pien kuma apzi u t ir vi u domin jo saj ta Varb t vairs nesp ju identific t netie os autoram m jienus jo par m lest bu tiek Murder In Elysium run ts daudz bet dar ts nekas Te gan n kas atcer ties ka autors ir tehnokr ts un kibersmdzenes vi am noteikti ir interesant ka ideja nek vec lab m lest ba P Snips, Snails, and Dragon Tales (The Order of the Stick, r j ku a apkalpe ar ir visnota norm li cilv ki kuri sarun s Baby Faces run tikai par augst m liet m vai par savas profesijas funkciju sabiedr b Labi ka l mumu pie em an visi vi i ir tikpat spont ni k m sdienu audis un p Kinky Mom r k uz kibersmadzen m un autom tiem nepa aujas Pareizaj s viet s t liem ir nov Solution Manual for Organic Chemistry rojama sp ja pa uzupur ties lai gl btu biedrus tad vi i tiek saukti par varo iem o gr matu es Finding Home (Rollin On, reiz jau esmu las jis un kauns teikt vi a man ita garlaic ga Autors te nez k d nav ievietojis sev piem to o aspr t bu un piedz vojumus Ar varo u varon ba eit iet visnota v ja liel koties nevajadz ga savu k du labo ana Maiteklis Piem Bianco Rosso E Veronelli ram iet meteor tu lietus laik labot آثار الحق جلد اول radiomastu uz astero da un iek pt meteor ta nobeigta pa u autom ta Kayak Craft radioakt vaj ener ijas blok G ja labot lai biedri klusuma d nesadom tu griezt ku i apk آثار الحق جلد دوم rt un beig s ku is dab pagriezties idiotisma d Vai ar da ai komandas uzr ko dumpi ar v lmi visiem iziet atkl t kosmos Visus nomierina v sturnieka Wind/ Pinball runa par to ka varo i t nedara Pie vainas ir tas ka autors par visu varu grib pier d t ka komunisms ir vien g ide l n kotnes iek WWE Smackdown vs Raw 2011 rta un veic nesl ptu t s Mistakes I Made at Work rekl mu Es esmu las jis daudz lab kus autora darbus kas ar balst s uz materi lismu bet tie ir daudz dz v ki No ironijas ai gr mat vislab kais bija m su n kotnes p cte u nesp ja identific t m su laika periodu Vi i vienm The Card Slingers of the Biloxi Royale r jauc m sdienas ar visuslaikiem jo tas tak bija tik sen atpaka ka paties b ir vienalga k tie me o i atlanti ir dz voju i Diezgan labi autors ar kritiz m sos m to o v lmi m Body Shot (The Dojo, r t visu p c sava m Once upon a Mulberry Field ra neiedom joties ka citas b tnes var tu b t kardin li at ir gasKopum gr matai lieku 7 no 10 ball m Autors diezgan labu st stu ir p Mate Hunt (Dragonmen, rv Junior Hero Blues rtis par koksnainu komunisma Banged by Daddys Best Friend rekl mu kur biedri sit s k traki lai sasniegtu ide lus Gr matas izn k anas laik gan is Black Gold rom ns noteikti bija pietieko i fut OMG! So Taboo! ristisks un gai u n kotni solo s

 • Hardcover
 • 409
 • Obłok Magellana
 • Stanisław Lem
 • Polish
 • 27 August 2017
 • 8308029329

About the Author: Stanisław Lem

Theodore Sturgeon claimed that Lem was the most widely read science fiction writer in the worldHis works explore philosophical themes; speculation on technology the nature of intelligence the impossibility of mutual communication and understanding despair about human limitations and humankind's place in the universe They are sometimes presented as fiction but others are in the form of essays or philosophical books Translations of his works are difficult and multiple translated versions of his works existLem became truly productive after 1956 when the de Stalinization period led to the Polish October when Poland experienced an increase in freedom of speech Between 1956 and 1968 Lem authored 17 books His works were widely translated abroad although mostly in the Eastern Bloc countries In 1957 he published his first non fiction philosophical book Dialogi Dialogues one of his two most famous philosophical texts along with Summa Technologiae 1964 The Summa is notable for being a uniue analysis of prospective social cybernetic and biological advances In this work Lem discusses philosophical implications of technologies that were completely in the realm of science fiction then but are gaining importance today—like for instance virtual reality and nanotechnology Over the next few decades he published many books both science fiction and philosophicalfuturological although from the 1980s onwards he tended to concentrate on philosophical texts and essaysHe gained international fame for The Cyberiad a series of humorous short stories from a mechanical universe ruled by robots first published in English in 1974 His best known novels include Solaris 1961 His Master's Voice Głos pana 1968 and the late Fiasco Fiasko 1987 expressing most strongly his major theme of the futility of mankind's attempts to comprehend the truly alien Solaris was made into a film in 1972 by Russian director Andrei Tarkovsky and won a Special Jury Prize at the Cannes Film Festival in 1972; in 2002 Steven Soderbergh directed a Hollywood remake starring George ClooneyHe was the cousin of poet10 thoughts on “Obłok Magellana

 1. says:

  Fascynujące Space opera przechodzi w socrealizm zachwyty nad nieograniczoną przestrzenią kosmiczną przechodzą płynnie w refleksje na temat

 2. says:

  One of the first books of my favourite author and a book that I have not read before a first read It has not been reprinted many ti

 3. says:

  Oczywiście się zestarzało ale ma teraz retrofuturystyczny smaczek Ten socjalizm w kosmosie jako żywo przypomina późniejszego Star Treka

 4. says:

  К XXXII веку на Земле окончательно победил коммунизм Планета слилась в едином эк

 5. says:

  Read a Czech translation I expected a lot from Lem as I have read Eden and Solaris and knew him to be a great author a master of thrill and imagination But this book disappointed me it was an unlucky mixture of long and boring reminiscences no

 6. says:

  Две звезди само от уважение към името му Иначе — наивно прекалено поетизирано и прекалено политизирано на места дълго като българск

 7. says:

  Starting with some good things I have to say that Lem has an elouent way of writing and his ideas of the future even if tod

 8. says:

  Rit 3123 Gads Zemes iedzīvotāji jau ir apguvuši Saules sistēmu un ir nolēmuši spert pirmo soli uz zvaigznēm Tiek uzbūvēts milzīgs zvaigžņu kuģis Gea kura ekipāža būs skaitāma simtos Tā maksimālais ātrums būs 190’000 kms un tuvāko zvaigzni Centaura Proksimu tas sasniegs astoņu gadu laikā Grāmatas galvenais varonis – jauns ārsts arī piedalās šajā ekspedīcijā un ar viņa palīdzību autors cenš

 9. says:

  Bude hodně těch kteří budou mít problém s ideologickým vyzněním knihy Stanislev Lem totiž knihu na psal v padesátých letech a tak je kniha prošpikována komunistickou vizí Ve své době to jistě musela být lákavá budoucnost s naší zkušeností už budeme opatrnější Přesto je to ona ideo

 10. says:

  Jedna ze słabszych powieści Stanisława Lema chociaż wielu autorów pewnie oddałoby sporo by napisać coś takiego Utrzymana w tonie socjalistycznego tryumfu człowieka nad materią jest pełna patosu Na dokładkę jest dosyć mało ciekawa fabularnie Można przeczytać ale na pewno nie jest to obowiązkowe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *